the girl in black


photographer NIKOLAY DANILOV @danilovnikolay stylist YULIYA REDKINA @redkinajullia
model LANA MAKSIMOVA @lanamaksimova_
make up artist IRINA TRETYAKOVA @tretyakova_i_
hair stylist MARIYA CHEREVINSKAYA @cherevinskaya_mariya