Girl Jump In My Car by Victoria Tretiachenko


photographer and producer VICTORIA TRETIACHENKO @bloodvee
stylist ELENA SINELNIKOVA @sinelnikova_stylist
stylist ELENA ZHILCHENKO @zhilchenko_style
models DARYA PARANDIY @darya_lbsmith, ANASTASIA RUSANOVA @frndlmdl, ALEXA GOLDINA @alexagoldina MODEL AGENCY @Liberty Agency;
YAROSLAV LIKHACHEV @likhachev_ya MODEL AGENCY @Entro Models
hair stylist TATYANA SKALNITSKAYA @skalnitskaya
makeup artist ALINA MUHLYNINA @alina_muaartist
location scout TATYANA SELYUTINA @tanya_selyutina